EN
LV

RTRU Season 1 January 2023

Under The Hood

Season one, “Under The Hood,” looks at the technical processes and economic and social structures of production that profoundly shape visual culture. Our first season considers the museum without images; the effusive “student body”; labor history; “the factory of phenomena,” the paradigmatic worksite of contemporary media culture; and much more.

In order to understand how imaging strategies produce the aesthetic effects that we frequently and unconsciously observe in the world, we must first understand the infrastructure for how these images are made, or go “under the hood.” The way visual culture comes to be constructed is at the center of these investigations: the real-time simulations and the skeletal rigs that form the underwire of thrashing corpses, the labor laws which structure capitalist workflows, the technologically dependent student body, the visible signature of video art tropes and their affective contours, many of which have become increasingly prevalent. All of these examples belie their beginning as metrics, inputs, algorithms, and other coding languages assigned by animators, programmers, and policymakers. The images produced by these original technical apparatuses thus introduce a new level of estrangement wherein the major referent is no longer the physical world, but the technical culture behind the curtain.

Pirmās sezonas izdevums, kura tēma ir “Zem motora pārsega”, apskata vizuālo kultūru virzošās ekonomiskās un sociālās struktūras un ražošanas tehniskos procesus. Pirmais izdevums pievēršas muzejam bez attēliem, eksaltētajam “skolēnu kolektīvam”, strādnieku šķiras vēsturei, “fenomenu fabrikai” jeb laikmetīgās mediju kultūras paradigmatiskajai darbavietai un daudz kam citam.

Lai izprastu, kā attēlveides stratēģijas rada estētiskos efektus, kurus bieži un neapzināti sastopam pasaulē, vispirms jāizprot infrastruktūra, kas tiek izmantota šādu attēlu veidošanai, proti, jāpaskatās “zem pārsega”. Šie pētījumi koncentrējas uz vizuālās kultūras radīšanas veidiem: reāllaika renderēšana, darba likumi, kas pašorganizē, tehnoloģijām pakārtots skolēnu kolektīvs, plaši izplatītie videomākslas tropi-kodi un aizvien klātesošāki neviennozīmīgie profilu attēli tīmeklī. Tas viss rada nepareizu priekšstatu, jo patiesībā šie kultūras radīšanas veidi balstās metrikā, ievadē, algoritmos un citās kodēšanas valodās, kuras veidojuši animatori, programmētāji un vārtziņi. Tādējādi šīs oriģinālās tehnoloģiskās aparatūras radītie attēli rada jauna līmeņa atsvešināšanos, kurā galvenais atsauces punkts ir nevis fiziskā pasaule, bet gan “neredzamā” tehniskā kultūra.

RTRU was revealed in a soft launch in January 2022 with abstracts from all Season 1 participants available in English and Latvian.

RTRU atvērts 2022. gada janvārī. Pilns pirmās sezonas saturs būs pieejams, sākot ar 2023. gada janvāri.